- แจ้งแอดมินทันที พร้อมอธิบายเหตุผล กับแอดมินเพื่อให้แอดมินประสานงานกับทางลูกค้าให้
- แจ้งลูกค้าโดยตรงอีกครั้ง พร้อมอธิบายสาเหตุ และเวลาทีคาดว่าจะเดินทางไปถึง
- ในกรณีที่เข้าให้บริการลูกค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด แม่บ้านควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยเวลาให้ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบงาน