มิติใหม่ของการพัฒนาผู้ให้บริการไทย

DBD ร่วมกับ Seekster เปิด Hub ช่วยเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาให้ผู้ให้บริการด้านต่างๆ

ในช่วงที่ผ่านมาว่า หน่วยงานเอกชนและรัฐบาลไทยได้ช่วยกันพัฒนา Startup จนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง การต่อยอดไปอีกขั้นคือการช่วยยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการบริการ ซึ่งยังมีจุดอ่อนและมีศักยภาพไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาดโลก

มิติหนึ่งในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 คือการมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดโครงการ DBD Service x Startup โดยเป็นการดำเนินงานในลักษณะการเชื่อมโยง Startup Platform ของไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการประชาสัมพันธ์บริการผ่านสื่อออนไลน์ หาลูกค้าให้ผู้ให้บริการ การให้คำปรึกษาช่วยหาทางออก พร้อมหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการของไทย ได้แก่

  • ธุรกิจร้านอาหาร
  • บริการทำความสะอาด
  • บริการช่าง
  • ธุรกิจสปา
  • บริการดูแลผู้สูงอายุ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจบริการ, ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ Startup และเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสการตลาดแก่ธุรกิจบริการ และยกระดับประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันธุรกิจบริการให้ขยายตัว สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศและระดับภูมิภาค

โดยทาง Seekster ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการกับกลุ่ม Startup ไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  มีการอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแบบเข้มข้นตลอดโครงการ รวมทั้งเหล่า Start up ชั้นนำ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

DBD Service x Seekster มิติใหม่ของการพัฒนาผู้ให้บริการไทย

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะได้รับประโยชน์ ได้แก่

1. การแก้ไขจุดอ่อนในธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์จาก startup

2. ได้รับการสนับสนุนและได้สิทธิพิเศษต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ของกลุ่ม Startup

3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในทุกช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4. สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วยการเลือกเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกต้อง

5. เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถต่อสู้ในตลาดโลกได้

หรือสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dbdservicexstartup.com/

ติดต่อ Seekster : 02-080-3939

แหล่งที่มา :
https://www.marketingoops.com/news/tech-update/startups/dbd-service-x-startup/
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/55623