ตอบ
-แคปภาพหน้าจอที่มีเลขใบงานส่งให้แอดมินพร้อมแจ้งรายละเอียด จากนั้นรอแอดมินตอบตามคิว
-กดถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์ตนเอง ให้เห็นใบงานในแอปฯ
-ส่งภาพหน้าจอที่มีใบงานให้กับทางไลน์แอดมิน เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
-รอแอดมินแจ้งกลับไม่เกินภายใน 30 นาที