ตอบ
-แจ้งลูกค้าว่า ลูกค้าสามารถจองแม่บ้านผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
-แจ้งลูกค้าว่า หากพบว่ามีแม่บ้านท่านใดรับงานเองจากทางลูกค้า ระบบจะถูกปิดโดยถาวร และต้องเข้ามาอบรมใหม่เท่านั้น