ตอบ:
- ควรสวมเสื้อซีคสเตอร์เข้าทำงานทุกครั้ง
- เพื่อความน่าเชื่อถือ และ ความไว้วางใจจากลูกค้า